„Przy wykonywaniu działalności zawodowej zarządca zobowiązany jest stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, a czynności zawodowe wykonywać z szczególną starannością, właściwą dla ich zawodowego charakteru. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności”

lares12Home